AV18 – Pizzabag + extra slot

AV16 – Pide Bag

AVATHERM 50

AVATHERM WaterBox 23 lt.

AVATHERM 600×2 Thermobox

AVATHERM 100 Thermobox

AVATHERM Trolley

AVATHERM 400

AVATHERM Menu Mobile

AVATHERM F55

AV13 – Pizzabag (small)

AVATHERM 100

AVATHERM 180

AVATHERM F25

AVATHERM 600M

AV11 – MULTI Thermo Bag

AV17 – Big Multi Thermo Bag

AV15 – Pizzabag (big)

AVATHERM Prestige tray with locks

AVATHERM Trolley 20

AVATHERM 660 Thermobox

AVATHERM WaterBox

AVATHERM 640 Thermobox

AVATHERM Pizzabox

AV14 – Pizzabag (medium)

AVATHERM 601M Thermobox

AVATHERM 601 Thermobox

AVATHERM 400 Thermobox

AVATHERM Trolley with handle

AVATHERM 300

AVATHERM 600×2 DOUBLE Thermobox

AVATHERM 600×2

AVATHERM 630 Thermobox

AVATHERM 300 Thermobox

AVATHERM 600

AVATHERM 50 Thermobox

AVATHERM Resital Tray

AVATHERM Ergoline

AVATHERM Menu Mobile

AVATHERM F20

AV12 – Pasta Thermo Bag

AVATHERM 200 Thermobox

AVATHERM Resital tray with locks

AVATHERM Dough Tray

AVATHERM 600M DOUBLE Thermobox

AVATHERM Trolley 12

AVATHERM Prestige Tray

AVATHERM F10

AVATHERM F40